Stanovy ČSVIZ

Stanovy České společnosti pro vzdělání a inovace v zemědělství


účinné od 13.12.2014

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Česká společnost pro vzdělání a inovace v zemědělství, ve zkratce ČSVIZ (dále jen „sdružení“). Anglický ekvivalent sdružení je: Czech society for education and innovation in agriculture, ve zkratce CSEIA.

Sídlo: České Kamenice, 5. května 520, 407 21.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu o zlepšení stavu agrárního sektoru v ČR. Sdružení je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl sdružení

 1. Hlavním cílem sdružení je rozvoj vzdělání a inovací v agrárním sektoru (na venkově, v zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, životním prostředí, potravinářství a zpracovatelském průmyslu) za účelem posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace systémů vzdělávání a podpory výzkumu.

Hlavní činnost sdružení

 1. Pro splnění cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1 sdružení zejména:

a)      Podporuje vzdělávání pracovníků v agrárním sektoru prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT).

b)      Posiluje interdisciplinaritu pracovníků v agrárním sektoru a jejich užší spolupráci v praxi i ve vědě a výzkumu, a to na úrovni oborové i mezioborové.

c)       Podporuje transfer vědeckých a odborných znalostí v agrárním sektoru pro posílení rozvoje inovací (tzv. agroenviroinovací).

d)      Organizuje školení, semináře, konference a workshopy.

e)      Vytváří prostor členům sdružení pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti agrárního sektoru.

f)       Vykonává výzkumnou, poradenskou a konzultační činnost v agrárním sektoru.

g)      Koordinuje a prohlubuje spolupráci s organizacemi soukromého, neziskového a akademického sektoru.

h)      Podporuje rozvoj a obnovu venkovských regionů prostřednictvím transferu znalostí a technologií.

Doplňková činnost sdružení

 1. Sdružení vyvíjí doplňkovou činnost pro uskutečňování činnosti hlavní v čl. 3 odst. 2 písm. e), zejména:

a)      vydavatelskou činnost, polygrafické, knihařské a kopírovací práce.

Podnikatelská činnost sdružení

 1. Pro uskutečňování svého cíle uvedeného v čl. 3 odst. 1 je sdružení oprávněno vyvíjet podnikatelskou činnost, jejímž účelem je získávání finančních prostředků z prodeje publikací, a to v rozsahu:

a)      velkoobchod a maloobchod.

 1. Za účelem plnění cíle sdružení může sdružení zaměstnávat zaměstnance.

 

Čl. 4

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Členství ve sdružení předpokládá vědeckou nebo odbornou kvalifikaci a není omezeno rasou, náboženstvím a politickou příslušností.
 3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Členství zaniká:
 • vystoupením člena písemným oznámením výboru,
 • úmrtím člena,
 • u právnické osoby jejím zrušením,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí výboru sdružení,
 • zánikem sdružení.
 1. Dokladem členství je potvrzení vydané výborem sdružení.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.
 1. Člen sdružení má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6

Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
 • členská schůze,
 • výbor,
 • předseda.

 

Čl. 7

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • doporučila výboru schválení nových členů,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.
 1. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 3. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 4. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

Čl. 8

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze.
 2. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 3. Výbor má nejméně tři členy a je volen na dobu neurčitou.
 4. Výbor svolává předseda nejméně dvakrát ročně.
 5. Výbor zejména:
 • volí ze svých členů předsedu,
 • koordinuje činnost sdružení,
 • svolává členskou schůzi,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
 • rozhoduje o využití finančních prostředků a nakládání s majetkem sdružení.
 1. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit sekretariát sdružení.
 2. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni jeho členové.
 3. K přijetí rozhodnutí výboru je třeba souhlasu všech jeho členů.
 4. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu jednoho měsíce nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.

 

Čl. 9

Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
 2. Předsedu volí výbor sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, správu účtu sdružení, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru sdružení.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Veškerý čistý zisk z podnikatelské činnosti sdružení je použit na obecně prospěšné účely.
 3. Zdroji majetku jsou zejména:
 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 • členské příspěvky,
 • dotace a granty,
 • příjmy z doplňkové činnosti,
 • příjmy z podnikatelské činnosti sdružení na základě živnostenského oprávnění.
 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cíle sdružení uvedeného v čl. 3 těchto stanov.

 

Čl. 11

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členském schůze,
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád sdružení.