Posouzení rukopisu

Nakladatelství předá vědecké redakci k posouzení Vaši knihu a všechny recenzentské posudky. Vědecká redakce má 24 pracovních dní na vyjádření svého souhlasu/nesouhlasu s vydáním předloženého díla jako recenzované odborné knihy. Vědecká redakce se řídí při posuzování prací usilujících o získání statutu odborné knihy vždy podle platné Metodiky RVVI. Své stanovisko, zejména pokud je negativní, musí řádně odůvodnit.

Kniha je považována jako doporučená k vydání, vyjádří-li souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké redakce. Pokud kniha doporučení nezíská, může být přesto nakladatelem vydána, ovšem nikoliv jako odborná kniha.

Pokud vědecká redakce doporučí vydání díla jako recenzované knihy, budou v knize uvedena jména recenzentů a věta „Vydání této odborné knihy doporučila Vědecká redakce nakladatelství ČSVIZ“.

Zpět